Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Back

Số lượng tập thể và cá nhân được tuyên dương gương điển hình thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (19/5/2017 – 19/5/2018)

Số lượng tập thể và cá nhân được tuyên dương gương điển hình thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (19/5/2017 – 19/5/2018).

- Cấp thành phố 02 tập thể và 03 cá nhân.
- Cấp quận 30 tập thể và 61 cá nhân.

Thông tin chi tiết download tại đây.

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 24/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website