Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục.

          Thông tư này hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục từ trung ương đến địa phương và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục. Đối tượng áp dụng là các các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục từ trung ương đến địa phương, gồm: các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là Sở Giáo dục và Đào tạo), cấp huyện (gọi chung là Phòng Giáo dục và Đào tạo) quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ có vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục.

          Theo đó, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục gồm 07 nhóm từ điểm a đến điểm g, với tổng 21 vị trí việc làm sau đây:

a) Vị trí việc làm về Quản lý chương trình giáo dục:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý chương trình giáo dục;

- Chuyên viên chính về quản lý chương trình giáo dục;

- Chuyên viên về quản lý chương trình giáo dục.

b) Vị trí việc làm về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục;

- Chuyên viên chính về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục;

- Chuyên viên về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục.

c) Vị trí việc làm về quản lý chất lượng giáo dục:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý chất lượng giáo dục;

- Chuyên viên chính về quản lý chất lượng giáo dục;

- Chuyên viên về quản lý chất lượng giáo dục.

d) Vị trí việc làm về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị;

- Chuyên viên chính về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị;

- Chuyên viên về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị.

đ) Vị trí việc làm về quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục;

- Chuyên viên chính về quản lý nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục;

- Chuyên viên về quản lý nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục.

e) Vị trí việc làm về quản lý người học (bao gồm cả tuyển sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học):

- Chuyên viên cao cấp về quản lý người học;

- Chuyên viên chính về quản lý người học;

- Chuyên viên về quản lý người học.

g) Vị trí việc làm về quản lý khảo thí và văn bằng, chứng chỉ:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý khảo thí và văn bằng, chứng chỉ;

- Chuyên viên chính về quản lý khảo thí và văn bằng, chứng chỉ;

- Chuyên viên về quản lý khảo thí và văn bằng, chứng chỉ.

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức, Thông tư nêu rõ định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực giáo dục theo từng nhóm, cụ thể: nhóm Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; nhóm Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; nhóm Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; nhóm Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

So với các quy định trước đây, Thông tư Bộ GD-ĐT đang dự thảo có một số vị trí việc làm mới ở nhóm Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục như: Vị trí việc làm về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục, Vị trí việc làm về quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Dự thảo Thông tư được giới thiệu trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức quy định chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức và chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.

Hiện, Dự thảo Thông tư đang được giới thiệu toàn văn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ./.

(CTV Nguyễn Đình Tuấn - CV P.GD-ĐT)

 

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA