Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Back

Hướng dẫn người nộp thuế tiếp nhận thư nhắc nộp, thông báo yêu cầu hồ sơ kê khai bằng phương pháp điện tử

/documents/20574/494499/thu+nhac+nop.pdf/9bf28513-8e8c-4a2d-b579-256707876386

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website