Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỤC TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ

 Thực hiện Thông báo số 04/TB-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường 3, quận Tân Bình về việc vận hành chính thức các dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân phường 3 trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố; Công văn số Hướng dẫn số 14/CV-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường 3 về Hướng dân đăng ký tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Ủy ban nhân dân Phường 3 thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại phường, các tổ chức, cá nhân thông tin về việc vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân Phường 3 trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Trang điện tử Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/.

2. Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố:

DANH MỤC DỊCH VỤ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CUNG CẤP

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, QUẬN TÂN BÌNH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh

2

Thủ tục Đăng ký khai tử

3

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

4

Thủ tục Đăng ký lại khai tử

5

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

6

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

7

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

8

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

9

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

10

Thủ tục Đăng ký giám hộ

11

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

12

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

13

Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ

15

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

16

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

17

Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC

18

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

19

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

20

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động giáo dục trở lại

IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

21

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

V. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

22

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

23

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

24

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

25

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

26

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công trạng và thành tích

VI. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

27

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

28

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất

29

Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

VII. LĨNH VỰC THỂ THAO

30

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

VIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

31

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”

 

3. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2023.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3. 

 

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA