Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

Phổ biến giáo dục, pháp luật tháng 10 năm 2023

Tuyên truyền, phổ biến một số quy định của Pháp luật về cung cấp thông tin và dịch vụ trực tuyến cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; một số quy định Pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận và Kế hoạch số 01/KH-BTGPMB ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10 tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật về cung cấp thông tin và dịch vụ trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; một số quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cạo.

Qua buổi tuyên truyền, phổ biến giúp cho cán bộ, viên chức tại đơn vị nắm rõ thêm về các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, danh mục các dịch vụ công trực tuyến; nguyên tắc phòng chống tội phạm công nghệ cao của Nhà nước, các biên pháp xử lý vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao...

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA