Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Back

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

CHI TIẾT CÁC NHÓM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC PHÂN LOẠI


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website