Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 13, quận Tân Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 13

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA