Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 16/09/2023 ĐẾN NGÀY 21/09/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 16/09/2023 ĐẾN NGÀY 21/09/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370010288 NGUYỄN ĐỨC GIANG Số 52/45/27  NGUYỄN SỸ SÁCH 15 558 18/09/2023
2 202370010418 NGUYỄN MINH CHIẾN Số 22/8A  ÂU CƠ 9 559 18/09/2023
3 202370010419 TRÀN THỊ MINH NGUYỆT Số 185/21D  NI SƯ HUỲNH LIÊN 10 560 18/09/2023
4 202370010420 LÊ VĂN NGHĨA Số 128/16  THIÊN PHƯỚC 9 561 18/09/2023
5 202370010218 NGUYỄN THỊ KIM LOAN Số 15/30  LÊ VĂN HUÂN 13 562 20/09/2023
6 202370010278 HOÀNG VĂN HÙNG Số 58/3  BÙI THỊ XUÂN 5 563 20/09/2023
7 202370010386 NGUYỄN THỊ NGANG Số 130/14  ĐƯỜNG CỐNG LỠ 15 564 20/09/2023
8 202370010417 NGUYỄN VĂN PHONG Số 40/2  ẤP BẮC 8 565 20/09/2023
9 202370010421 TRẦN VŨ BẢO LÂM Số 71/132  NGUYỄN BẶC 3 566 20/09/2023
10 202370010424 TẠ QUANG HUẤN Số 8/4 HƯNG HÓA 6 567 20/09/2023
11 202370010429 LÊ THỊ THU HỒNG Số 116/67/4  THIÊN PHƯỚC 9 568 20/09/2023
12 202370010431 NGUYỄN NGỌC TRÂM Số 83/3/5  PHẠM VĂN BẠCH 15 569 20/09/2023
13 202370010433 TẠ THỊ THANH Số 1/3  QUÁCH VĂN TUẤN 12 570 20/09/2023
14 202370010439 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO Số 52/21  NGUYỄN SỸ SÁCH 15 571 20/09/2023
15 202370010450 NGUYỄN TẤN HỒNG Số B112/19  ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG 2 572 21/09/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA