Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

Cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật trên website và mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 13/HĐPH ngày 17/8/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật trên website và mạng xã hội; theo đó Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng) đã biên soạn và lần lượt đăng tải các tài liệu phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua và các quy định pháp luật liên quan đến người dân, doanh nghiệp, một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên các Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp cụ thể như sau:

1. Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn)

2. Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn)

Ngoài ra, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL quận đã đăng tải các tải liệu nêu trên và các tài liệu biên soạn trong năm trên Cổng thông tin điện tử quận https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn (Mục phổ biến giáo dục pháp luật) và Trang Zalo Hội đồng phối hợp PBGDPL quận

Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL quận xin thông tin để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; Ủy ban nhân dân 15 Phường được biết và phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu. Tải file các tài liệu theo các nội dung dưới đây: (tiếp theo)

11. Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân, quyền thụ hưởng của công dân trong thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở";

12. Tờ gấp "Quy định về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn";

13. Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trẻ em";

14. Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quyền lợi của người khuyết tật và hình thức xử phạt";

15. Tờ gấp "Kỹ năng của hòa giải viên trong việc tìm hiểu mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu";

16. Tờ gấp "Một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng)";

17. Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam";

18. Tờ gấp "Tìm hiểu Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

19. Tờ gấp "Một số quy định về áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu và nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2022-2027";

20. Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế";

(còn tiếp)

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA