Page 1/2
30
Showing 1 - 30 of 56 results.
STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202170007212 15/06/2022 Hài lòng
2 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2021140016183 07/01/2022 Hài lòng
3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016919 13/01/2022 Hài lòng
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140017267 19/01/2022 Hài lòng
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018238 17/02/2022 Hài lòng
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018505 02/03/2022 Hài lòng
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018614 05/03/2022 Hài lòng
8 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202270007764 31/03/2022 Hài lòng
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019501 02/04/2022 Hài lòng
10 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019840 14/04/2022 Hài lòng
11 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270007874 18/04/2022 Hài lòng
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020063 19/04/2022 Hài lòng
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020062 22/04/2022 Hài lòng
14 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020160 25/04/2022 Hài lòng
15 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020215 26/04/2022 Hài lòng
16 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020140 28/04/2022 Hài lòng
19 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020386 07/05/2022 Hài lòng
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020471 11/05/2022 Hài lòng
21 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006327 23/05/2022 Hài lòng
22 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250004914 25/05/2022 Hài lòng
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2022140020808 25/05/2022 Hài lòng
24 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005078 26/05/2022 Hài lòng
25 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005968 27/05/2022 Hài lòng
26 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005786 27/05/2022 Hài lòng
27 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006696 02/06/2022 Hài lòng
28 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140021630 21/06/2022 Hài lòng
29 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140021989 27/06/2022 Hài lòng
30 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140022333 07/07/2022 Hài lòng
Page 1/2
30
Showing 1 - 30 of 56 results.