STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027051 10/01/2023 Hài lòng
2 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027505 21/02/2023 Hài lòng
3 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202390000069 21/02/2023 Không hài lòng
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027557 22/02/2023 Hài lòng
Page 1/2
4
Showing 1 - 4 of 8 results.