Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN NGỌC HÀ Số biên nhận: 202370010447 Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: TRẦN HẬU TUẤN Số biên nhận: 202370010487 Cấp lại giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN LẠC Số biên nhận: 202370010486 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: ĐỖ TRẠNG NGUYÊN Số biên nhận: 202370010482 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN THỦY Số biên nhận: 202370010479 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN HỮU TRÍ Số biên nhận: 202370010478 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ SƯƠNG Số biên nhận: 202370010477 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: PHAN THỊ KHÁNH NGỌC Số biên nhận: 202370010427 Gia hạn giấy phép xây dựng