STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202390000069 21/02/2023 Không hài lòng