Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Trung tâm GD thường xuyênThứ 2, Ngày 22/10/2012, 15:50

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

Sau ngày 30/4/1975, Trường Bổ túc Văn hóa quận được hình thành để thực hiện nhiệm vụ thanh toán nạn mù chữ cho nhân dân lao động và nâng cao trình độ học vấn cán bộ, đảng viên, công nhân viên Nhà nước trên địa bàn quận. Trường Bổ túc Văn hóa quận hoạt động đến năm 1978 theo chỉ đạo của quận  tách thánh 2 trường : trường Dân chính cấp 2, 3 và Trường Bổ túc Văn hóa tập trung.

 

-   Năm 1989 đến năm 1990 trường Dân chính cấp 2, 3 và Trường Bổ túc Văn hóa tập trung được hợp nhất thánh Trường Bổ túc Văn hóa khu vực, đến năm 1991 hình thành Trung tâm giáo dục bổ túc quận Tân Bình.

 

-   Năm 1992 đến năm 1994 thực hiện quyết định số 2463/QĐ-GDĐT ngày 7/11/1992 của Bộ Giáo dục đào tạo, quận Tân Bình thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

-   Năm 1994 đến 1997 : Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề được hợp nhất thành Trung tâm giáo dục thường xuyên-Dạy nghề quận Tân Bình theo quyết định số 75/QĐ-UB ngày 17/6/1994 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

 

-   Tháng 8/1997, Trung tâm giáo dục thường xuyên-Dạy nghề được tách ra thành Trung tâm giáo dục thường xuyên theo quyết định số 4474/QĐ-UB ngày 23/8/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Bình hoạt động cho đến ngày nay.

 

-  Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Bình là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, hiện nay hoạt động theo quyết định số 43/QĐ-GDĐT ngày 25/8/2000 của Bộ Giáo dục đào tạo.


Số lượt người xem: 4664Bản in Quay lại
Xem theo ngày: